معاونت فنی و عمرانی سازمان همیاري شهرداري هاي استان البرز

شهرداری

خلاصه ی عملکرد

ایجاد هماهنگی بین ارکان شهرداری و شرکت های ارائه دهنده خدمات عمرانی و زیست محیطی.

با سالها تجربه در پروژه های ملی ایجاد یک هویت شهری و همچنین و ارائه خدمات زیست محیطی به عنوان مهمترین اهداف مهندس سیدجعفر موسوی در ایجاد شهری هوشمند و بروز در مدیریت شهرداری مورد توجه بوده است.

پروژه های بیشتر