ریاست ستاد فضاي سبز شهرستان ملارد

ستاد فضای سبز

نکات برجسته ریاست سیدجعفر موسوی در فضای سبز شهرستان ملارد

ارتباط موثر و مداوم با پژوهشگران گیاه پزشکی جهت اطلاع از آخرین یافته­ ها در زمینه شناسایی، کنترل و پیشگیری از بیماری­ها و آفات اشجار و گیاهان.

کنترل و تایید توصیه ­های گیاه پزشکی صادره از سوی کارشناسان زیرمجموعه و نظارت ­بر اجرای توصیه ­ها از سوی پیمانکاران نگهداری فضای سبز.

بررسی و بروز آوری دستورالعمل ها ،استانداردهای انجام کار ،الگوهای قراردادی،فهرست بها ،و شیوه نامه های مرتبط با فضای سبز با توجه به سیاست های ابلاغی معاونت خدمات شهری

پروژه های بیشتر