عضو هیئت مدیره سازمان پسماند شهرستان ملارد

سازمان پسماند

خلاصه ی پروژه

پیگیری ایجاد سازمان پسماند شهرستان ملارد

پسماند یکی از مهمترین قسمت های تحت مدیریت شهری می باشند. پسماند می تواند به عنوان یک اقتصاد جدید و یک طلای کثیف مد نظر قرار بگیرد.

 

نکات برجسته این پروژه

مدیریت و پیگیری سازمان پسماند شهرستان ملارد

طرح حمایت از محیط زیست

تفکیک پسماند از مبدا

مهارت ها و فن آوری ها

طرح پیگیری ایجاد سازمان پسماند شهرستان ملارد
90%
طرح استفاده از پسماند به صورت طلای کثیف
40%
طرح تفکیک پسماند از مبدا
70%
طرح تبدیل پسماند خشک به کود
25%

پروژه های بیشتر