ریاست شوراي ترافیک شهرستان ملارد

ترافیک

شورای ترافیک شهرستان ملارد

وظایف شورای ترافیک شهرستان ملارد

 وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ملارد در زمان حضور آقای موسوی شامل اجرای مصوبات شورای استان در سطح شهرستان، اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های هماهنگی ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و سیاستهای ملی، منطقه‌ای و مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان براساس مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها، تأیید برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه‌های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان و ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای هماهنگی ترافیک استان بوده است.

پروژه های بیشتر